Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos komanda – Lietuvos čempionato „Makaronų tiltai 2018“ moksleivių finale

2018 m. kovo 7 d. Utenos A. Šapokos gimnazijoje vy­ko na­cio­na­li­nio čem­pio­na­to „Ma­ka­ro­nų til­tai 2018“ at­ran­kos tur­ny­ras. Tar­pu­sa­vy­je var­žė­si devynios ko­man­dos iš Utenos Adolfo Šapokos, Dauniškio ir Užpalių gimnazijų. 45 min. mokiniai matavo, lipdė, skaičiavo, modeliavo tiltus iš makaronų, nes var­žy­bų tiks­las – iš pa­ke­lio spa­ge­čių ir ke­tu­rių plas­ti­li­no ga­ba­lė­lių su­konst­ruo­ti kuo stip­res­nį til­tą.

Pasibaigus laikui sulipdyti tiltai buvo pasverti. Mak­si­ma­lus til­to il­gis – 420 mm, plo­tis – 100 mm, aukš­tis – 200 mm. Tada til­to vi­du­ry­je pa­laips­niui buvo kabinami svo­riai, pa­lai­ko­ma tris se­kun­des ir žiū­ri­ma, ar til­tas iš­lai­kys. Mokinių darbus vertino VGTU Sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jos ir va­dy­bos ka­ted­ros doc. dr. Gin­tau­tas Amb­ra­sas.

makaronai06
makaronai13
makaronai18
makaronai19
makaronai23
1/5 
start stop bwd fwd

Pirmąją vietą užėmė Adolfo Šapokos gimnazijos abiturientų komanda „Giros pučas“ (Caden Johnson, Eligijus Grižas, Robertas Fofanovas, Justas Levčenka), pastačiusi tiltą, kuris išlaikė 1,57 kg. Antrąją vietą užėmė Adolfo Šapokos gimnazijos 3c klasės komanda „Makaroidai“ (Tadas Židonis, Ieva Kazulėnaitė, Deimantas Virvytis, Emilis Šerys), kurios tiltas išlaikė 1,56 kg. Tretieji liko svečiai iš Dauniškio gimnazijos – 2d klasės komandos „Spektras“ (Adas Klyvis, Augustinas Maniušis, Kamilė Petronytė, Kornelija Jakimavičiūtė), pastatytas tiltas išlaikė 1,55 kg svorį.

Adolfo Šapokos gimnazijos komanda iškovojo kvietimą dalyvauti Lietuvos čempionato „Makaronų tiltai 2018“ moksleivių finale. Moks­lei­vių fi­na­lo pri­zi­nin­kai da­ly­vaus pa­grin­di­nia­me fi­na­le ir varžy­sis su stu­den­tų ko­man­do­mis.

Or­ga­ni­za­to­rių nuomone, to­kia veikla ne tik ugdo kūrybiškumą, komandinį darbą, tačiau suteikia inžine­ri­nių pa­grin­dų.

Daugiau informacijos rasite mokyklos internetiniame tinklapyje https://asg.utena.lm.lt/.

                                                                                                                                        Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos informacija

{bakcbutton}