Krašuonos progimnazija dalyvauja projekte „Besimokantys mokytojai - besimokantys mokiniai“

atvira pamoka Krašuonos progimnazijojeAntrus metus projekte „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ dalyvaujanti Krašuonos progimnazija sėkmingai plėtoja projekto idėją – kolegialius tarpusavio ryšius, kuriais siekiama ugdymo proceso tobulinimo dalijantis patirtimis, stebint vieniems kitų veiklas, jas analizuojant, ieškant naujų, šiuolaikiškų sprendimų pamokas padaryti įdomesnėmis, kokybiškesnėmis. Mokytojų, įsitraukiančių į kolegialių ryšių stiprinimą skaičius progimnazijoje nuolat auga, kas rodo šios veiklos prasmę ir naudą tiek mokiniams, tiek kartu besimokantiems mokytojams.

2016 m. kovo 15 dieną progimnazijoje vyko projekto „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ veiklos. Atvirą pamoką „Oskaras Milašius. Saulėgrąža. Teksto analizė“ vedė lietuvių kalbos mokytoja Vijolė Budvytienė, informacinių technologijų mokytoja Jolanta Baronienė.

 Literatūros pamokoje daug dėmesio buvo skiriama įvairioms mokymo(si) strategijoms, integruotam ugdymui, į(si)vertinimui mobiliuosiuose įrenginiuose. Akivaizdu, jog šiuolaikiniai įsivertinimo būdai leidžia mokytojui pamokoje per labai trumpą laiką pastebėti mokinių pažangą, sunkumus, kokią pagalbą jiems reikia suteikti, norint pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Mokytojas čia ir dabar gauna grįžtamąjį ryšį apie mokinio mokymąsi.

Pamoką stebėjo lietuvių kalbos mokytoja Aldona Kanapeckienė, istorijos mokytoja Dalia Dindienė, dailės mokytoja Dalia Puodžiukienė, pavaduotoja ugdymui Viktorija Vilūnienė bei svečiai - NMVA Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir dr. Aurimas Juozaitis. Pamokos stebėjimo tikslas – mokymas(is) ir įsivertinimas. Kolegialų grįžtamąjį ryšį (KGR), dėmesį kreipiant tik į teigiamus dalykus, stiprybes po pamokos teikė progimnazijos mokytojų komanda bei priėmė mokytojos, kurios vedė pamoką.

KGR stebėjimą aptarė ir įvertino svečiai - Laima ir Aurimas, kurie kalbėjo, jog ši veikla mokytojo darbe yra labai svarbi, nes jam suteikia ne tik informacijos, kuri padeda tobulinti pamokos kokybę, bet ir skatina ieškoti galimybių, kaip keisti netenkinančius dalykus, yra pripažįstami mokytojo darbo nuopelnai. Grįžtamasis ryšys, kaip profesinio mokymosi priemonė, padeda mokytojui tobulinti savąjį profesionalumą, jis daugiau sužino apie konkrečių mokymo ir mokymosi būdų tinkamumą, sužino, koks jų elgesys, kitų požiūriu, padeda mokiniams mokytis.
Vyko susitikimas (mokymai) su mokyklos bendruomene, kuriame dalyviai kalbėjo apie KGR svarbą, dirbo grupelėse, reflektavo.

 

 
Jolanta Baronienė ir Vijolė Budvytienė