Bičiulystei nesvarbūs atstumai

Utenos Adolfo Šapokos gimazijos delegacija ChelmeUžsimezgus draugystei tarp Lietuvos Utenos ir Lenkijos Chelmo miestų, 2000 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Chelmo miesto 1-ojo bendrojo lavinimo S.Čarneckio vardo licėjaus. Šia sutartimi numatyta stiprinti savitarpio supratimą tarp lietuvių ir lenkų jaunimo, pažinti kaimyninį kraštą, plėtoti edukacinę veiklą, organizuoti bendras kultūrines ir menines veiklas, padėti jauniems žmonėms dalyvauti tolimesnėje integracijoje į Europos Sąjungą, įgyvendinti mokinių mainų programas.

Per 15 bendradarbiavimo metų įvyko 16 lietuvių ir lenkų grupių susitikimų abiejuose kraštuose, kurių metu, iš anksto numačius temas, buvo stengiamasi kuo daugiau sužinoti apie mokymo ir mokymosi metodus, apie mokyklų gyvenimą, apie savo bičiulių kasdienybę ir šventes, apie kitas abiems pusėms aktualias temas. Įgyvendintos bendros veiklos, susijusios su ekologija, literatūra, menine veikla, teatru, etnokultūra, liaudies amatais, „Debatų" metodo integravimu į ugdymo procesą, įgyvendintas bendras projektas „Mokykla, miestas, regionas – pasakojimas apie vietoves, kur gyvename", organizuota daug kitų įdomių renginių.

2015 metų spalio mėnesio pabaigoje vykęs susitikimas Chelme buvo atsakomasis mūsų gimnazijos vizitas ir skirtas mokyklų savivaldoms. Darbinių susitikimų metu daugiau dėmesio skirta mokinių savivaldos organizacijoms tiek mokymo įstaigose, tiek už jų ribų. Abiejų mokyklų mokiniai rengė ir pristatė pateiktis apie savivaldos organizacijų veiklas savo mokyklose ir miestuose, demonstravo savo sukurtus filmus apie jaunimo gyvenimą mokykloje ir už jos ribų, dalinosi patirtimi ir įžvalgomis, ką reikėtų dar tobulinti, kad mokiniams būtų sudarytos dar geresnės sąlygos realizuoti savo idėjas, siekius, prisidėti prie mokyklos gerovės kūrimo, jaunimo užimtumo sąlygų gerinimo. Vyko formalios ir neformalios diskusijos. Ši tema mokiniams buvo labai aktuali ir svarbi, todėl net ir po penkių viešnagės dienų abi pusės dar turėjo ką viena kitai pasakyti ir pademonstruoti, todėl vizito pabaigoje sutarta tolesnes diskusijos pratęsti ir mus bendrai dominančius klausimus aptarti nuotoliniu būdu pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis.

Be diskusijų apie mokinių savivaldas, vyko susitikimai su Chelmo miesto 1-ojo bendrojo lavinimo S.Čarnieckio licėjaus mokytojų bendruomene, administracija. Pristatytos kitos mokyklų savivaldos organizacijos, aptarti tolesni bendradarbiavimo tarp mokyklų planai, svarstyta galimybė pasikeisti mokytojų delegacijomis, pasirašytas bendradarbiavimo sutarties tarp Adolfo Šapokos gimnazijos ir Chelmo licėjaus papildymas.
Intensyvios viešnagės metu mūsų delegacijai, susidedančiai iš direktoriaus Sauliaus Brasiūno, mokytojų Irenos Budreikienės, Ritos Latvėnienės ir 11 mokinių, miesto savivaldybėje buvo organizuotas susitikimas su Chelmo miesto savivaldybės administracijos viceprezidentu Stanislaw Mościsko bei kitais administracijos darbuotojais. Susitikimo metu viceprezidentas pristatė Lenkijos švietimo sistemą, Chelmo miesto savivaldybės administracijos tarptautinio bendradarbiavimo departamento specialistė-ekspertė Aneta Szostak papasakojo apie Chelmo miestą.
Kaip ir kiekvieno vizito, taip pat ir šio metu, buvo organizuota plati kultūrinė programa. Mūsų delegacija susipažino su Chelmo miesto istorine praeitimi ir dabartimi, pasivaikščiojo požeminiais kreidos kasyklų koridoriais, aplankė naująją miesto biblioteką, apžiūrėjo kitas miesto įžymybes. Vykome į Liublino miestą, kuriame susipažinome su senamiesčiu, aplankėme Kozłówka miestelyje esančius Zamoyski rūmus, Pawłòw miestelyje keramikos muziejų. Šalia muziejaus esančiose dirbtuvėse mokiniams buvo organizuoti praktiniai užsiėmimai, kurių metu galėjome išbandyti savo sugebėjimus. Lankėmės Valstybinėje aukštoje Chelmo miesto inžinierijos mokykloje, kuri apjungia Matematikos ir informacinių technologijų, Techninių mokslų ir aviacijos, Neofilologijos, Humanitarinių mokslų, Žemės ūkio mokslų institutus. Mokiniai domėjosi mokslo pasiekimais, stebėjo demonstruojamus technologinius procesus, dalyvavo diskusijose.
Penkios dienos, praleistos organizuotuose mokinių mainų programos veiklose prabėgo kaip viena. Palikdami svetingą Chelmo miesto S.Čarneckio vardo licėjų mes nesakėme „viso gero", o atsisveikinome palinkėję „iki kitų susitikimų" ir jau galvodami apie būsimus susitikimus bei būsimas bendras lietuvių ir lenkų jaunimo veiklas.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas