Krašuonos progimnazijoje įgyvendintas Mokyklų pažangos projektas

Projektas "Mokyklų pažanga"Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama paskatinti mokyklas, kad jos didesnį dėmesį skirtų ugdymo kokybei, bendruomenės telkimui, 2014 metų vasarą skelbė Mokyklų pažangos projektų konkursą ir kvietė Lietuvos mokyklas teikti inovatyvias idėjas skatinančias ugdymo kokybę. Gavusi finansavimą novatoriškoms idėjoms diegti, Utenos Krašuonos progimnazija iki 2014 metų pabaigos įgyvendino projekte „Mokyklos pažanga per inovatyvių pridėtinių verčių ir mąstymo kultūros diegimą" numatytas ugdymo pažangą skatinančias priemones.

 

Projekto veiklos kryptys - mokyklos pažanga didinant ir plėtojant pridėtines vertes ir pažanga diegiant mąstymo kultūros ugdymo strategijas. Šios sritys pasirinktos įvertinus Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, ilgalaikius Utenos Krašuonos progimnazijos strateginius tikslus, kuriais siekiama visapusės mokyklos pažangos, sudarančios geresnes galimybes ugdytis kiekvienam mokyklą lankančiam vaikui, bei šiuo metu progimnazijoje įgyvendinamų kitų projektų aktualumą, jų duomenis. Projekto tikslinės grupės - 3 klasių ir 5 klasių mokiniai, pedagogų grupė, tiesiogiai įgyvendinanti projekto veiklas ir pedagogų grupė kelianti kvalifikaciją.

 Planuojant projekto idėjas buvo remiamasi kitų progimnazijoje įgyvendinamų ilgalaikių projektų analizėmis, eilę metų vykdomais Standartizuotų testų rezultatais bei jų lyginamaisiais duomenimis. Projekte numatytos veiklos, kuriomis netiesiogiai ilginamas mokymosi laikas taip formuojant aukštą mokymosi kultūrą, keliant mokymosi tikslus nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus. Siekiant projekto tikslo - ugdyti mokymosi kultūrą, numatytomis priemonėmis didelis dėmesys buvo skiriamas skaitymo įgūdžiams ir suvokimui lavinti, namų darbų ruošimo kultūrai ugdyti, mąstymo strategijų taikymo praktikai įvairioje pamokinėje ir nepamokinėje veiklose.

Progimnazijos mokytojai, siekdami ugdyti mokinių mąstymo kultūrą, projekto laikotarpiu tikslingai tobulino kvalifikaciją, o įgytas žinias taikys praktikoje. Esminis siekis ugdant mąstymo kultūrą – įtvirtinti mąstymą mokymo(si) procese, kad mokiniai įgytų supratimą kaip jie mokosi, o ne tai ko yra mokomi.
Projekto rezultatai rodo, kad šis Mokyklų pažangos projektas sudarė puikias galimybes siekti ugdymo kokybės: įtraukti į ugdymo procesą mokinių tėvelius, bendradarbiauti pedagogams priimant bendrus ilgalaikius susitarimus siekiant mokymo(si) kokybės. Pamatuoti pokyčiai rodo, kad inovatyvios veiklos teigiamai įtakoja ir daro poveikį mokinių skaitymo, suvokimo, mokymosi įgūdžių tobulėjimui, požiūriui į mokymą(si). Nuoširdžiai dėkojame mokytojams, siūliusiems ir įgyvendinusiems kūrybiško ir akademinio mokymo(si) idėjas, mokinių tėveliams aktyviai besidomėjusiems ir prisidėjusiems prie vaikų ugdymo, bendrų susitarimų ir sprendimų ieškojimo, skatinimo, bendradarbiavimo su mokytojais, specialistais, administracija.

Viktorija Vilūnienė
Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui