Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimus dėl metų mokytojo premijos skyrimo ir gabių Utenos rajono mokinių apdovanojimo tvarkų PDF Spausdinti El. paštas
Pirmadienis, 2020 m. gruodžio 21 d. 12:01

Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 17 d. vykusiame posėdyje patvirtino sprendimus Nr. TS-326 Dėl Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Nr. TS-327 Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tikslas – įvertinti Utenos rajono mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.

Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tikslas – įvertinti ir skatinti gabius Utenos rajono savivaldybės mokyklose besimokančius mokinius, per vienerius mokslo metus pasiekusius puikių rezultatų akademinėje, meno, technikos veiklose (išskyrus sporto sritį), gavusius valstybinių brandos egzaminų (mokymosi pasiekimų patikrinimas baigus dalyko vidurinio ugdymo programą) 100 balų įvertinimus, mokinius, gavusius brandos atestatą su pagyrimu.